VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro uzavírání kupních smluv v elektronickém obchodu

provozovaném na doméně www.kytkadomu.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále

jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi obchodní společnosti kytkadomu.cz s. r. o.,

se sídlem Plzeň, Strážnická 998/9, PSČ 323 00, IČO: 29125235, DIČ: CZ29125235,

zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 27033

(dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je

prodávajícím provozován na doméně www.kytkadomu.cz a to prostřednictvím

webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání

webového rozhraní obchodu prodávajícího umístěného na doméně www.kytkadomu.cz

(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se

nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,

jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních

podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze

uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

obchodních podmínek.

2. UŽIVATEL

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může

kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském

účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své

povinnosti z kupní smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a

to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích

osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou

uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka

prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány

ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost

prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré

nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a

prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s

balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží

doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží;

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího

zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle

kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené

v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně

po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a

to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v

objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,

výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné

potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na

adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to

zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo

všeobecné obchodní podmínky.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti na adrese provozovny Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň-

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3. bezhotovostně platební kartou pomocí služby PayPal dle obchodních

objednávaného zboží;

jako „objednávka“).

Vnitřní Město, PSČ 301 00;

podmínek poskytovatele služby PayPal uvedených na webovém rozhraní

http://www.paypal.com/.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále

kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná s potvrzením

objednávky.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn

okamžikem zaplacení příslušné částky pomocí služby PayPal a jejím potvrzením

prodávajícímu.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny

ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané

hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle

jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo přiloží k zasílanému

zboží.

5. REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Při doručení a předání zásilky je kupující povinen zkontrolovat kvalitu, druh a

množství zboží, kterou potvrzuje kupující svým podpisem přepravci. Na pozdější

reklamace ohledně množství a druhu dodaného produktu nebude brán zřetel. Stížnost

na nevyhovující dodávku či kvalitu je třeba uplatnit s objednávkou v provozovně

prodávajícího.

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za zdržení zásilek, způsobené stávkami, přírodními

živly a dalšími událostmi, které nemůže jakkoliv ovlivnit.

5.3. Reklamaci je kupující povinen uplatnit i se zbožím přímo na adrese provozovny

prodávajícího u zboží:

5.3.1. podléhajícím rychlé zkáze (květiny, potraviny atd.) do 24 hodin od data

5.3.2. nepodléhajícím rychlé zkáze v zákonné lhůtě;

na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.4. Kupující právo u zboží nepodléhajícím rychlé zkáze od kupní smlouvy odstoupit

bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Uplatní-li

kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně

vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je povinen vrátit

kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od

smlouvy písemně oznámené prodávajícímu.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy či uznání reklamace bude platba vrácena kupujícímu

stejným způsobem, jakým byla zaplacena.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem

doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost

obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a

prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí

do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu

kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na

případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky

prodávajícího.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,

včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými

právními předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět prodeje je ve shodě s kupní

smlouvou - objednávkou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí,

že předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím,

výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy

doručení zboží kupujícímu;

očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro předmět prodeje takového druhu

obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím

množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití

předmětu prodeje uvádí nebo pro který se předmět prodeje obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále

jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a

bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční

odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

provozovny.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové

rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským

právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla

jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít

programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat

mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní

vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat

jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v

souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v

důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky

v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,

adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa

elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely

realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a

obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět

správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího

o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že

se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen

o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu

odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního

života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s

ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo

likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty

shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně

závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má

kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto

ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem

na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle

předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na

poskytnutí informace.

9.10.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se

zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou

musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně

nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je

doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních

10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních

příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být

zajištěna certifikátem,

služeb převzetím zásilky adresátem,

služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba

oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní

smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah

se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně

závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost

prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci

své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho

ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní

smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva - objednávka včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Prodávající je plátce DPH.

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.

kytkadomu.cz s.r.o.

jednající prostřednictvím jednatele


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0Kč
Celkem 0Kč

Košík K pokladně